LA MULŢI ANI! Mult iubite şi stimate tovarăşe Emil Boc, cel mai iubit şi respectat fiu al Clujului

Cu cele mai alese sentimente de profundă dragoste, stimă şi preţuire, vă rugăm să ne permiteţi, mult stimate şi iubite tovarăşe Emil Boc, să ne unim în gând cu ţara şi să vă adresăm din Clujul străbun, la aniversarea zilei dumneavoastră de naştere şi a peste 53 de ani de glorioasă activitate revoluţionară, cele mai calde şi respectuoase felicitări, împreună cu urarea fierbinte de multă sănătate şi viaţă îndelungată, de nesecată putere de muncă, spre binele şi prosperitatea Clujului socialist, spre ridicarea lui în glorie şi măreţie, pe cele mai luminoase culmi ale socialismului şi comunismului. 

Sărbătorind în strânsă unitate şi cu impresionantă însufleţire ziua de naştere şi strălucita dumneavoastră activitate revoluţionară, noi cu toţii dăm expresie admiraţiei profunde, preţuirii şi nemărginitei recunoştinţe faţă de cel mai iubit şi respectat fiu al Clujului, faţă de dumneavostră, mult stimate şi iubite tovarăşe Emil Boc, omul pe care poporul l-a ales să-i conducă destinele într-o perioadă crucială din istoria sa şi care în funcţiile de supremă răspundere ce i-au fost încredinţate, a dovedit cu strălucire că este suflet din sufletul neamului, ca nimic nu-i este mai scump decât gloria şi măreţia orașului, independenţa şi suveranitatea lui, bunăstarea şi fericirea oamenilor muncii.

Înconjurându-vă cu cele mai alese sentimente, concentrăm în urările pe care vi le adresăm din toată inima şi cu toată dragostea, admiraţia şi respectul nostru profund, faţă de dumneavostră, mult stimate şi iubite tovarăşe Emil Boc, strălucit erou între marii eroi ai istoriei noastre naţionale, evocăm cu imensă bucurie şi mândrie patriotică proeminenta personalitate şi glorioasa dumneavoastră activitate de făuritor al celei mai înălţătoare epoci din istoria noastră locală, conducător înţelept şi vizionar al amplului proces de edificare a orașului nostru spre glorie. Erou al păcii, prieteniei şi colaborării între toate popoarele lumii. Toţi oamenii muncii din judeţul Cluj, asemenea întregului popor, exprimă şi de această dată cele mai profunde sentimente de mândrie patriotică pentru modul strălucit în care Cluj-Napoca, dumneavoatră, mult stimate şi iubite tovarăşe Emil Boc – personalitate proeminentă a epocii contemporane – contribuiţi la soluţionarea marilor probleme ale orașului, la instaurarea unei noi ordini economice naționale, a unui climat de înţelegere, colaborare şi cooperare între toate județele, pentru dezarmare şi pace, pentru triumful socialismului. În acest moment sărbătoresc, în numele tuturor oamenilor muncii din judeţul nostru, vă adresăm din nou, mult stimate şi iubite tovarăşe Emil Boc, cele mai vii mulţumiri pentru măreţele înfăptuiri obţinute sub strălucita dumneavoastră conducere şi pentru tot ce este proiectat să se înfăptuiască în viitor şi vă exprimăm recunoştinţa nemărginită pentru grija şi ajutorul neprecupeţit pe care ni-l acordaţi permanent, pentru uriaşa dumneavoastră contribuţie la făurirea Clujului modern şi prosper de astăzi. LA MULŢI ANI! Mult iubite şi stimate tovarăşe Emil Boc.

Adauga comentariu