Primăria încearcă să „legalizeze” veniturile obținute din activitățile nonprofit ale ONG-urilor care primesc fonduri nerambursabile

A devenit deja o tradiție ca Primăria municipiului Cluj-Napoca să acorde anual finanțări nerambursabile unor ONG-uri „culturale”, activitățile desfășurate prin intermediul  proiectelor astfel finanțate trebuind să îndeplinească condiția legală de a fi nonprofit. Conform raportului de audit financiar al Curții de Conturi asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, „au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca, în sumă de 6.027.585 lei”.

Anul acesta, Primăria a găsit o chichiță legislativă prin care se încearcă „legalizarea” „profitului”, în anumite condiții, fiind prevăzut în  hotărârile de C.L. faptul că „eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile  vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.”

Așadar, ONG-urile care obțin bani publici nerambursabili din partea municipalității vor putea realiza de acum venituri, fără grija viitoarelor rapoarte ale Curții de Conturi, rapoarte care, oricum, și până acum, au fost tratate cu indiferență.

Conform raportului Curții de Conturi, legea pare a stipula clar modalitatea de acordare a finanțărilor

„Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, definește la art. 2 activitatea generatoare de profit ca: ”activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică”, precum și finanțarea nerambursabilă ca fiind: ”alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfașurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Cluj-Napoca”.

La art. 5 din regulament se precizează: ”Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public inițiate și organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări”, iar la art.7 se reiterează condiția de bază: ”Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.”

Prevederile de mai sus se regăsesc în Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, la art. 2 lit a) și f), respectiv la art. 3 alin. 4. La art. 3 alin 2 din lege se precizează faptul că: ”Prevederile prezentei legi se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice.”

Potrivit art. 9 la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi: ”Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local.” 

În fapt, în anul 2015 au fost acordate finanțări nerambursabile unor asociații și fundații pentru activități care au generat profit, fiind cauzată o pagubă efectivă bugetului local în sumă de 5.650.165 lei, la care au fost calculate dobânzi penalizatoare în sumă de 377.420 lei”, arată raportul Curții de Conturi.

Articolul menit a sta pavăză în fața Curții de Conturi

Printr-un articol inserat în hotărârile de Consiliu Local de anul acesta, pentru acordarea unor sume nerambursabile de la bugetul local unor ONG-uri, adică entități nonprofit, pentru activități nonprofit, Primăria încearcă să contracareze viitoarele constatări de nelegalitate care ar putea veni din partea Curții de Conturi.  Articolul, inserat cu copy paste în cazul tuturor finanțărilor acordate, stipulează următoarele:

„Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de X lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația X, în vederea realizării proiectului X, cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. Art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice. 

(2) Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alineatul 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.”

În referatele privind finanțările nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017 este explicat și acest articol 2 (1), prin care se intenționează, cel mai probabil, exonerarea Primăriei de viitoarele constatări de nelegalitate din partea Curții de Conturi, în cazul în care Curtea va constata din nou că entitățile nonprofit care au primit fonduri nerambursabile pentru realizarea de activități nonprofit au realizat totuși profit:

„În baza deciziilor anterioare Comisiei de analiză și selecție a proiectelor s-a propus introducerea unui articol în Contractele de finanțare nerambursabilă, Anexa 11 la regulament, prin care în baza art. 2 lit. a din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 în care este dată semnificația expresiei «activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică». Potrivit art. 48 din Ordonanța nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații: «Asociațiile, fundațiile și federațiile pot desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice». Astfel, hotărârea va avea și următorul articol: «eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. Art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice»”.

Așadar:

1.    Primăria a acordat fonduri nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

A se reține: activități nonprofit.

2.    Curtea de Conturi a constatat că Primăria a acordat nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca.

A se reține: finanțări nerambursabile nelegale, în condițiile în care ONG-urile au generat profit.

3.    Anul acesta, Primăria a introdus un articol în hotărârile de C.L. prin care acordă finanțările nerambursabile, articol prin care se prevede eventualitatea realizării unor venituri, adică a generării de (eventual) profit, considerând aceste venituri drept legale, atâta timp cât vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

A se reține: eventualele venituri sunt considerate legale.

Printr-o adresă oficială, Ziar de Cluj le-a solicitat reprezentanților Camerei de Conturi Cluj să se pronunțe asupra noului articol introdus de anul acesta în hotărârile de CL pentru acordarea de finanțări nerambursabile, rugându-i pe inspectorii Curții să ne precizeze dacă acest articol se încadrează în normele legale și dacă le va permite entităților care primesc finanțări nerambursabile să realizeze în mod legal venituri, în condițiile stipulate. Vom reveni cu răspunsurile reprezentanților Curții de Conturi.

Adauga comentariu